Τι έγγραφα χρειάζονται για την πώληση ενός ακινήτου;

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας(συμβολαιογραφική πράξη πώλησης, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς)
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο
  • Άδεια οικοδομής και σχεδιαγράμματα πολεοδομίας σε περίπτωση που μεταβιβάζεται και κτίσμα
  • Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εφόσον μεταβιβάζεται οικόπεδο ή αγροτεμάχιο
  • Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4178/2013. (Σε περίπτωση που υπάρχουν παρακολουθήματα πχ. αποκλειστικές χρήσεις, αποθήκες κτλ. θα πρέπει να αναφέρονται και αυτά)
  • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013.
  • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
  • Φορολογική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται από την ΔΟΥ εισοδήματος του πωλητή συγκεκριμένα για μεταβίβαση ακινήτου
  • Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του πωλητή - νομικού προσώπου ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο έχει δηλωθεί στην δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
  • Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)